ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಿಳಾಸ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ (KSOCA)

(KSSOCA ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಭಾಗ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ)ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು 560024


ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 23418302,

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448990362/9448990356

9448990353/9448990382

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 080 23415506

ಇ-ಮೇಲ್ : ksocabng@gmail.com

ವೆಬ್ಸೈಟ್ : www.kssoca.in


ಹೆಸರು:

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಇ-ಮೇಲ್:

ಮೆಸ್ಸೆಜ್: