Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ (KSOCA)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಬೆಳೆ/ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಲು  ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೃ.ಇ 50 : ಎಎಇ 2012 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ. 04.01.2013 ರ ಪ್ರಕಾರ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯುವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ (KSSOCA) ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ (KSOCA)ಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸುದ್ಧಿ ಸಮಾಚಾರಗ್ಯಾಲರಿ

Image 05