ಸಾವಯವ ಕ್ಷೇತ್ರ (ವ್ಯಕ್ತಿಗತ)

ವ್ಯಕ್ತಿಗತ (Individual) ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

  • ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ನೀಡುವುದು.
  • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ (GPS Reading- Latitude and Longitude)ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.
  • ¥ÉÆÃmÉÆ
  • DzsÁgï PÁqïð eÉgÁPïì PÁ¦.
  • ¥ÉÆÃmÉÆ
  • ಬೆಂಗಳೊರಿನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ದಾರಿಯ ದೂರ (ಕಿ .ಮಿ.) ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.
  • ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀಡುವುದು
Copyright © 2013 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ | Designed by Nexusinfo