KSOCA ಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ


 • ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. • ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. • ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು. • ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ ದೃಢ  (Stable) ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ (Sustainable) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. • ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರದೇಶವು ಕಲುಷಿತ/ಮಾಲಿನ್ಯ/ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. • ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. • ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರದೇಶದ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.ಗುಂಪು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೊಂದಣಿ ಬೇಕಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು

 • PAN ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು.


 • DzsÁgï PÁqïð eÉgÁPïì ¥ÀvÀæ..


 • CgÀtå GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ.


 • CgÀtå GvÀà£ÀßUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¤Ã°.


 • ¥ÉÆÃmÉÆ.


 • KSOCA  CgÀtå GvÀà£ÀßUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÁ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀPÉë (Route Map) & zÀÆgÀ (Q.«ÄÃ)
Copyright © 2013 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ | Designed by Nexusinfo