KSOCA ಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಸಂಸ್ಕರಣೆ/ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಪರಿಕರಗಳ ಅನುಮೋದನೆ
 • ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. • ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ/ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಉತ್ಪಾದನ ಘಟಕ/ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸ್ಥಳವು ಕಲುಷಿತ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. • ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೂಲದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. • ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೊಟ್ಟಣೀಕರಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರಬೇಕು. • ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶೇಖರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕಲುಷಿತ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. • ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ರಸೀದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಾಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.ಗುಂಪು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೊಂದಣಿ ಬೇಕಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು

 • PAN ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು.


 • DzsÁgï PÁqïð eÉgÁPïì ¥ÀvÀæ..


 • ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£À.

 • PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉUÁV §¼À¸ÀĪÀ PÀZÁÑ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ªÀÄÆ®zÀ §UÉÎ zÁR¯Áw.


 • ¥ÉÆÃmÉÆ.


 •  KSOCA PÀbÉÃj¬ÄAzÀ PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À GvÁàzÀ£Á WÀlPÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀPÉë (Route Map) & zÀÆgÀ (Q.«ÄÃ)
Copyright © 2013 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ | Designed by Nexusinfo